Elevbedrift

Forankring i læreplaner

Alle grunnskoleprogrammene til Ungt Entreprenørskap er utformet i samsvar med kompetansemålene i Kunnskapsløftet.

I dokumentene viser vi hvilke kompetansemål som nås i de ulike fagene og i generell del i LK 06 som er gjeldende læreplaner til og med skoleåret 2019/2020.

Vi vil oppdatere dokumentene knyttet til nye læreplaner etter at disse foreligger våren 2019.

Vi har laget et eget område for å vise eksempel på ulike måter å knytte Elevbedrift opp mot ulike fag: Organisering av Elevbedrift

Ny overordna del

Denne er vedtatt og er i ferd med å bli en del av skolenes planer. Ny overordna del er i skal være integrert i alle planer fra høsten 2020.

Entreprenørskapskompetanse får en sterkere posisjon i skolen i nye planer. Ny overordna del skal bl.a. legge til rette for:

  • Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling. (Ingress 1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang)
  • Kreative og skapende evner bidrar til å berike samfunnet. Samarbeid inspirerer til nytenkning og entreprenørskap, slik at nye ideer kan omsettes til handling. Elever som lærer om og gjennom skapende virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike måter, og til å løse problemer og stille nye spørsmål. (fra 1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang)
  • I et større perspektiv er skapende læringsprosesser også en forutsetning for elevenes danning og identitetsutvikling. Skolen skal verdsette og stimulere elevenes vitebegjær og skaperkraft, og elevene skal få bruke sine skapende krefter gjennom hele grunnopplæringen. (fra 1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang)
  • Skolen skal gi rom for dybdelæring…... (fra 2.2 Kompetanse i fagene)

Tverrfaglige tema

Elevbedrift bør være gjennomført med stort fokus på tverrfaglighet. Med innføring av tre tverrfaglige tema i skolen, vil dette gjøre Elevbedrift enda mer relevant. Ungt Entreprenørskap anbefaler spesielt å knytte elevbedrift opp mot medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Nye læreplaner

Arbeidet med nye læreplaner er i gang, men ikke sluttført før våren 2019. Elevbedrift ser ut til å være godt innhold for å nå kompetansemål i utdanningsvalg, gjerne i samarbeid med samfunnsfag, norsk, naturfag og/eller mat og helse. Flere av valgfagene og Arbeidslivsfag er også gode fag som rammer for Elevbedrift.

Per desember 2019 er utkastet til læreplan for Utdanningsvalg tydelig på entreprenørskapskompetanse: «Elevene skal lære å utforske utdanningsmuligheter og arbeidsliv gjennom skapende virksomhet, problemløsning, nytenkning, ulike former for entreprenørskap som læringsstrategi, og omsette ideer til handling.»